Koloidné striebro - ióny vs. častice

Koloidné striebro obsahuje striebro v dvoch podstatne odlišných formách:

  • nano-častice striebra
  • ióny striebra

Obsah striebra v produkte MesoSilver je tvorený obvykle 80% nano-časticami a 20% iónmi. Celková koncentrácia striebra je 20 ppm. Množstvo striebra vo forme nano-častíc je mimoriadne  vysoké v porovnaní s inými komerčne ponúkanými produktmi koloidného striebra. V Colloidal Science Laboratory vykonali merania stoviek vzoriek produktov. Percentuálne zastúpenie častíc voči iónom bol u takmer všetkých ostatných produktov v rozsahu 1 až 25 %, pričom typická hodnota bola iba okolo 10 % častíc.

Iónové striebro nie je koloidné striebro, je to vlastne rozpustené striebro. Ión striebra je taký atóm striebra, ktorému chýba jeden elektrón. Počet a umiestnenie elektrónov určujú fyzikálne vlastnosti látok. Po odobratí jedného elektrónu sa dramaticky zmenia fyzikálne vlastnosti striebra.

Napríklad, kovové striebro je vo vode nerozpustné ale iónové striebro môže existovať, len keď je rozpustené vo vode. Veľký rozdiel medzi iónmi a časticami je v tom, čo sa stane, keď sa voda vyparí.

Čo sa stane s iónmi striebra po odparení vody?

Ióny striebra v roztoku nemôžu existovať bez vody, teda keď sa vody vyparí, ióny striebra (katióny) sa musia spájať s prítomnými aniónmi a vytvoriť zlúčeninu. Prevládajúce anióny prítomné v roztokoch s koloidným striebrom sú hydroxidy a uhličitany. Vytvorené zlúčeniny sú teda hydroxid strieborný a uhličitan strieborný. Hydroxid strieborný je nestabilný a rozkladá sa na oxid strieborný a vodík. Uhličitan strieborný sa rozkladá na oxid strieborný a oxid uhličitý. Teda výsledným produktom je oxid strieborný.

Tento proces začína jedným iónom striebra, ktorý je nútený sa spojiť s aniónom, aby vytvoril jednu molekulu zlúčeniny. Táto molekula nemá žiadny náboj a nepôsobia na ňu odpudivé sily. Neprítomnosť odpudivých síl zapríčiní, že molekuly sa priťahujú pôsobením van der Waalsových síl, čo spôsobí, že sa molekuly zoskupujú a vytvárajú malá častice zlúčeniny. Veľkosť výsledných častíc je limitovaná zníženou pohyblivosťou molekúl po odparení vody. To, čo zostáva, sú častice oxidu strieborného o veľkosti 1 - 3 nanometrov. Keď sa roztok iónového striebra aplikuje lokálne (napr. na kožu), voda sa vyparí v priebehu niekoľkých minút a vytvorí sa film oxidu strieborného. Oxid strieborný má minimálny anti-bakteriálny účinok, teda efektívnosť iónového striebra je prakticky nulová.

Čo sa stane s časticami striebra v produkte MesoSilver po odparení vody?

Keď sa voda odparí z produktu MesoSilver, častice o veľkosti nanometrov vytvoria tenký film čistého kovového striebra na povrchu miesta, kde bol MesoSilver nanesený. Častice kovového striebra si ponechávajú svoje anti-bakteriálne vlastnosti a teda chránia daný povrch proti rastu baktérií. To je veľmi dôležité pre dezinfekčné použitie, pretože anti-bakteriálne pôsobenie ostáva aj po odparení vody a poskytuje tak ochranu postihnutého miesta. Naproti tomu, oxid strieborný, ktorý ostane po odparení vody iónového striebra poskytuje len minimálnu ochranu.

Ďalší, podrobnejší zoznam rozdielov medzi časticami a iónmi striebra nájdete v tabuľke:
www.Silver-Colloids.com/Tables/Summary_of_Properties.pdf.